logo

Bevezető
Programok
1956 - Forradalom és szabadságharc
Pesti Srácok
Hősök fala
Dokumentumok
Térképek, adatok
Bibliográfia
-------------------------
1997-ig
1997-1998-ig
1998-1999-ig
1999-2000-ig
2000-2001-ig
2001-2002-ig
2002-2003-ig
2003-2004-ig
-------------------------
Vendégkönyvünkből
Sajtó és visszhang

 

www.magyarforradalom1956.hu > Bibliográfia > 2000-2001-ig


AZ 1956-OS FORRADALOM TÖRTENETÉNEK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2000-2001

ÁLTALÁNOS ES ÖSSZEFOGLALÓ MÜVEK

DERZSI SÁNDOR: Szabadító ének. Versek és politikai írások. Szerk. Kántor Lajos, Derzsi Ottó. Bevezette Kántor Lajos. Budapest, 2000, Püski, 288 o.

FILEP TIBOR: Debrecen, 1956. Forradalom, nemzeti ellenállás, megtorlás. Debrecen, 2000, Csokonai, 187, 15 o.

GYURKÓ LÁSZLÓ: 1956 talánya és üzenete. Tekintet, 2001. 203. sz. 81-101. o. Részlet a szerződ bakancsos forradalom című könyvéből.

GYURKÓ LÁSZLÓ: A bakancsos forradalom. Budapest, 2001, Kossuth, 542 o.

HEGEDŰS B. ANDRÁS: Azon a kedden. Válogatott írások (1989-1999). Budapest, 2000, Beszélő, 438 o.

HERNÁDI TIBOR: 1956 igaz története. Baja, 2000, Szerző, 304 o.

KIRÁLY BÉLA: A Magyar Forradalom eszméinek eltiprása (1956) és győzelme. Amerikai Magyar Szó, 2000. október 19. 3. o.

KOPÁTSY SÁNDOR: Kádár és kora. Budapest, 2001, C. E. T. Belvárosi Könyvkiadó, 200 o. (Gondolat Könyvek.)

KŐSZEG FERENC: 1956: a magunk képére formált forradalom. In uő: Lehetőségek kényszere. Publicisztikai írások, cikkek. Budapest, 2000, Új Mandátum, 223-235. o. Eredeti megjelenés: Beszélő, 1997. 7. sz. 32-39. o.

LIPTÁK BÉLA: Betrayal of the '56 Legacy. The Budapest Sun, 2000. október 19-25. 4. o.

LIPTÁK BÉLA: A Testament of Revolution. College Station, 2001, Texas A and M University Press, 224 o.

MARTIN JÓZSEF: Népek Krisztusa a pesti utcán. Népszava, 2000. október 21. Szép Szó melléklet, I. o.

MAYER, HANS: Megengedhetetlen pesszimizmus. Kritika, 2000. 8. sz. 36-38. o.

MÉRAY TlBOR: A párizsi vártán. írások a Szajna mellől. 1. kötet. A jegyzeteket összeállította Petres László. Előszó Pomogáts Béla. Marosvásárhely, 2000, Mentor, 392 o.

NIEDERHAUSER EMIL: Kelet-Európa története. Budapest, 2001, História-MTA Történettudományi Intézete, 360 o. (História Könyvtár - Monográfiák 16.)

SZATMÁRI JENŐ ISTVÁN: 1956. Lehet, hogy másképpen volt? 2. kiad. Szeged, 2001, Bába és Társai, 239 o.

SZENTE IMRE: Ötvenhat és előzményei. Fodor András feljegyzéseit követve s kiegészítve. Kortárs, 2000. 10-11. sz. 1-13.0.

Ungarn 1956. Reaktionen in Ost und West, Szerk. Heiner Timmermann, László Kiss B
2000, Duncker-Hmnblot, 80 o. (Dokumente und Schriften der Europaischen Akad Otzenhausen. 91. kötet.)

VALUCH TlBOR: A magyar társadalom szerkezeti változásai, 1945-1990 Rubicon 2000 3
19-24. o.

VALUCH TIBOR: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Budapest, 2001, Osiris, 389 o. (Osiris tankönyvek.)

VERES ANDRÁS: Kis magyar értelmiségtörténet. Kritika, 2001. 6. sz. 8-12. o.

VIDA ISTVÁN: Egy polgár az 50-es évekről, az 56-os forradalomról és az első "nyugati benyomásairól. Szöllősy Pál levele Pfeiffer Zoltánhoz. Bécs, 1957. június 2. Századok, 2000. 5. sz. 1279-1292. o.

ELŐZMÉNYEK

Államvédelem a Rákosi-korszakban. Tanulmányok és dokumentumok a politikai rendőrség második világháború utáni tevékenységéről. Szerk. Gyarmati György. Budapest, 2000, Történeti Hivatal, 366 o. (Közelmúltunk hagyatéka.)

BARÁTH MACDOLNA: Gerő Ernő és a „tiszta lap" politikája. Múltunk, 2001. 1. sz. 3-58. o.

BÁNDY SÁNDOR-LONC, JANCIS: A forradalom főpróbája? Replika, 2000. 41-42. sz. 265-283. o.
Kerékgyártó Elemér (1929-1962) Karácsony Sándorról szóló kandidátusi értekezésének 1956. szeptember 10-én az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészkarán rendezett vitájáról.

Európa és a hidegháború a dokumentumok tükrében. 1. kötet. Európa kettészakítása és a kétpólusú nemzetközi rend születése, 1945-1949. Szerk. Mezei Géza. Budapest, 2000, Új Mandátum, 437 o. (Felsőoktatási tankönyv.)

FÖLDES ANNA: AZ Irodalmi Újság könyve. Tanulmányok, portrék és dokumentumok. Budapest, 2001, Széphalom Könyvműhely—Új Kézírat, 398 o.

GYARMATI GYÖRCY: A politika rendőrsége, '45-56. Beszélő, 2000. 9-10. sz. 85-94. o.

GYARMATI GYÖRCY: A politika rendőrsége a Rákosi-korszakban. Rubicon, 2001. 3. sz. 11-18. o.

KECSKÉS GUSZTÁV: AZ olvadás Kelet-Európában a Nyugat szemével. A NATO Nemzetközi Titkárságának belső dokumentumai. In Évkönyv VIII. 2000. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Körösi Zsuzsanna, Standeisky Éva és Rainer M. János. Budapest, 2000, 1956-os Intézet (A továbbiakban: Évkönyv VIII. 2000.), 369-391. o.

KŐ ANDRÁS-NAGY J. LAMBERÍ Rákosihoz írt levelek. Lapunk új dokumentumsorozata. Magyar Nemzet, 2001. március 26. 1., 6. o.

MESZERICS TAMÁS: Politikai ellenállás, '45-56. Beszélő, 2000. 9-10. sz. 74-84. o.

MESZERICS TAMÁS: Politikai ellenállás 1945-1956 között. Rubicon, 2000. 3. sz. 12- 18. o.
Munkások Magyarországon 1948-1956. Dokumentumok. Válogatta, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Belényi Gyula és Sz. Varga Lajos. Budapest, 2000, Napvilág, 485 o.

PÜNKÖSTI ÁRPÁD: Két vagon kalap begyűjtve. Nagy Imre miniszterelnöksége, egy párthatározat elsüllyesztése. Tiszatáj, 2000. 2. sz. 52-67. o.

SIMÁNDI IRÉN: A magyar gazdaság a Szabad Európa Rádió Reflektorában, 1951-1956. Történelmi Szemle, 2000. 1-2. sz. 129-152. o.

Tisztelt (szeretett..., kedves..., nagyon drága...) Rákosi elvtárs! Közreadja Kő András es Nagy J. Lambert. Magyar Nemzet, 2001. március 27. 6. o., április 3. 6. o., április 10. 6. o., április 17. 6. o., április 24. 6. o., május 8. 6. o., május 15. 6. o., május 22. 6. o., május >2 29. 6. o., június 5. 6. o., június 12. 6. o.

A FORRADALOM BUDAPESTEN ÉS VIDÉKEN

BÁLINT LÁSZLÓ: 7956. A forradalom Szegeden. Szeged, 2000, Magyar Politikai Foglyok Szövetsége, 306 o.

BÁLINT LÁSZLÓ: Ki kicsoda 1956-ban Szegeden és Csongrád megyében. Szerk. és utószó Péter László. Szeged, 1999, Somogyi Könyvtár, 117 o.

BÁTKI FERENC: A fegyveres felkelés igaz története. Kecskemét, 1956. október 26. Csongrád, 2000, Szerző, 87 o.

BAYER ZSOLT: 1956. „...Hogy legyen jel". Budapest, 2000, XX. Század Intézet-Történeti Hivatal, 88 o.

BAYER ZSOLT: 1956. „...to leave a sign". Budapest, 2000, Kairosz, 88 o.

A ciklon szélcsendjében. Emlékezések, dokumentumok Szabó Lőrinc 1956. október 23-i miskolci irodalmi estjéről, illetve Miskolc irodalmi életének szerepéről az 1956-os forradalomban. Sajtó alá rendezte, bevezette, és jegyzetekkel ellátta Fazekas Csaba. Miskolc, 2000, Bíbor, 271 o.

DEREGÁN GÁBOR: Nagy Imre beszéde. In uő: írásjelek. Novellák, interjúk, beszélgetések. Budapest, 2001, Onestúdió, 97-103. o.

EÖRSI LÁSZLÓ: Corvin köz, 1956. Beszélő, 2000. 9-10. sz. 95-98. o.

EÖRSI LÁSZLÓ: A „szabadnépesek". A székház elfoglalása. Beszélő, 2001. 4. sz. 79-92. o.

EÖRSI LÁSZLÓ: A Vajdahunyad utcai felkelők. In Évkönyv VIII. 2000. 262-273. o.

ERDEY TlBOR: Recskiek a szabadságharcban. In uő: A recski tábor rabjai. 7. kiad. Budapest, 2001, Püski, 296-315. o.

FAKÁSZ TlBOR: A dorogi járás 1956-ban. Utószó Kovács Lajos. Dorog, 2000, Dorog Város Barátainak Egyesülete, 274 o. (Dorogi füzetek 23.)

FAKÁSZ TIBOR: Esztergom 1956-os históriája. Esztergom, 2000, Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, 183 o.

FÖLDVÁRI RUDOLF Nemzeti egység, 1956. Népi Krónika. A Népi írók Baráti Társasága periodikája, 2000. 2. sz. 25-40. o.

GERGELY JENŐ-IZSÁK LAJOS: AZ 1956-OS forradalom. In uők: A huszadik század története. Budapest, 2000, Pannonica, 376-395. o. (Magyar századok.)

HUSZÁR TIBOR: Kádár János „eltűnése", 1956. november 1-3. Mozgó Világ, 2001. 2. sz. 57-77. o.

ILLYÉS GYULA: Una frasa sobre la tiranía. (Egy mondat a zsarnokságról). Fordította Rodrigo Escobar Holguín és Székács Vera. Lateral. Revista de cultura, 2001. 73. sz. 16. o.

KELLER MÁRKUS: A gyár és a munkás. A Május 1. Ruhagyár munkástanácsa 1956-1957-ben. In Évkönyv VIII. 2000. 274-285. o.

KOLOZSVÁRI SÁNDOR: Híradók a forradalomban. Új Honvédségi Szemle, 2000. 4. sz. 113-121. o.

KOZÁK GYULA: Szervezetek az 1956-os forradalomban. In Évkönyv VIII. 2000.
219-237. o.

KŐ ANDRÁS-NACY J. LAMBERT: Kossuth tér, 1956. Budapest, 2001, Teleki László Alapítvány, 336 o., illusztrált.

LÁSZLÓ ALAJOS ÁRPÁD történelmi irattára. Debrecen, 1956. október 23.-1956. november 4. Szerk., a szöveget gondozta, bevezette Kahler Frigyes, Domokos Ibolya és Kahler Ilona. Budapest, 2001, Kortárs, 158 o.

ORBÁN EVA: Iránytűnk '56. Történelmi olvasókönyv érettségiző és felvételiző diákoknak Budapest, 2000, Szerző, 374 o.

SALAMON KONRÁD: A harmadik út mint az 1956-os forradalom programja. Valóság 2000 8. sz. 94-101. o.

SZABÓ KLÁRA: A Városháza a forradalomban. In Évkönyv VIII. 2000. 238-261. o. Szabolcs-Szatmár megye és Nyíregyháza megyei jogú város '56-os áldozatai időrendben. Összeállította Fazekas Árpád. Igazunk '56, 2001. 5. sz. 32-33. o.

SZAKOLCZAI ATTILA: Tömegmozgalmak Miskolcon, 1956. október 25-26 In Évkönyv VIII. 2000. 303-322. o. VALUCH TIBOR: Agrárkérdések és a magyar falu 1956-1957-ben. In Évkönyv VIII 2finn 286-302. o.

VARGA JUDIT: A forradalom ismeretlen képei. Élet és Tudomány, 2000. október 20. 1318-1320. o.

VINCZE JÁNOS: A Corvin köz igazsága. Népi Krónika, 2000. 2. sz. 25-40. o.

VÖLCYESI ZOLTÁN: Kisvárosi történet. Az 1956-os forradalom és a zsidóellenes megmozdulások Hajdúnánáson. Budapest, 2001, Osiris, 215 o., illusztrált. (Doktori mestermunkák.)

KÜLFÖLD ES EMIGRÁCIÓ

ANDERLE ÁDÁM: 1956 és a spanyol katonai beavatkozás kérdése. In Magyarország és a his-pán világ. Összeállította Anderle Ádám. Szeged, 2000, Hispánia (A továbbiakban Magyarország és a hispán világ.), 55-62. o. (Kutatási közlemények 2.)

BACHIU, AURÉL: Procesul lotului 1 al studentilor de la Timisoara - noiembrie 1956. In Anii 1954-1960. Fluxurile si refluxurile stalinismului. Comunicari prezentate la Simpozionul de la Sighetu Marmatiei, 2-4 iulie 2000. Szerk. Romulus Rusan. Bucuresti, 2000, Fun-datia Academia Civica (A továbbiakban Anii 1954-1960. Fluxurile si refluxurile stalinismului.), 704-709. o. (Analele Sighet 8.)

BEKE MIHÁLY ANDRÁS: Megtorlás-napi emlékezés az erdélyi '56-ra. Nyugati Magyarság, 2000. 11. sz. 6. o.

BENKŐ SAMU: Helyzettudat és történelmi cselekvés. Hitel, 2000. 8. sz. 42-47. o.

BERCZELLY KÁROLY: 1956 után Északon. In Magyarok Norvégiában. Emlékkönyv a Norvégiái Magyarok Baráti Köre megalakulásának 10. évfordulójára. Szerk. Bíró-Sey Katalin, Dobos Éva, Fáskerti Mária és Sulyok Vince. Oslo, 2000, Norvégiái Magyarok Baráti Köre (A továbbiakban Magyarok Norvégiában.), 136-141. o.

BERECZKI KÁROLY: 1956 hullámverése és következményei Erdélyben. Kis Újság, 2000. november 3. 6. o.

BOCA, lANA: Urmarile miscarilor studentesti din toamna anului 1956. In Anii 1954-1960. Fluxurile si refluxurile stalinismului. 656-666. o.

BORHI LÁSZLÓ: Empire by Coercion: The Soviet Union and Hungary in the 1950s. Cold War History, 2001. 2. sz. 47-72. o.

BORHI LÁSZLÓ: Rollback, Liberation, Containment or Inaction? U. S. Policy and Eastera Europe in the 1950s. Journal of Coldwar Studies, 1999. 3. sz. 67-110. o.

BORHI LÁSZLÓ: Somé Questions of Soviet-Hungarian Relations, 1948-1953. Hungárián Studies Review, 2000. 1. sz. 1^14. o.

BORHI LÁSZLÓ: A vasfüggöny mögött. Magyarország nagyhatalmi erőtérben, 1945-1968. Budapest, 2000, Ister, 235 o.

CSICSERY-RÓNAY ISTVÁN-GÁBOR RÓBERT-HORVÁTH JÁNOS-TÖRÖK BÁLINT: Varga Béla megrágalmazása. Élet és Irodalom, 2001. május 25. 13. o.
Hozzászólás Gereben István Adalék 1956 történetéhez. Varga Béla tanúvallomása az Egyesült Államok képviselőházában című írásához (Élet és Irodalom, 2000. november 3. 5. o.).

CSIFFÁRY GERCELY: AZ 1956-OS magyar forradalom nemzetközi háttere. Új Hevesi Szemle, 2000. 3. sz. 41-46. o.

FAZEKAS ÁRPÁD: Szabolcsi menekültek az ENSZ-különbizottság tanúi. Igazunk '56, 2001. 3. sz. 27.o.

FRUNZA, VlCTOR: Studenti la Moscova in 1956. In Anii 1954-1960. Fluxurile si refluxurile stalinismului. 736—741. o.

GECSÉNYI LA.JOS-VIDA ISTVÁN: Iratok az osztrák-magyar kapcsolatok történetéhez, 1953-1956. Századok, 2000. 5. sz. 1195-1234. o.

GEREBEN ISTVÁN: Adalék 1956 történetéhez. Varga Béla tanúvallomása az Egyesült Államok képviselőházában. Élet és Irodalom, 2000. november 3. 5. 0.

GEREBEN ISTVÁN: Rágalmazás? Élet és Irodalom, 2001. május 25. 13-14. o.
Hozzászólás Csicsery-Rónay István-Gábor Róbert-Horváth János-Török Bálint Varga Béla megrágalmazása című cikkéhez (Élet és Irodalom, 2001. május 25. 13. o.).

GHINEA, CORNELIA: Un caz de revolta anticomunista in armata (decembrie 1956). In Anii 1954—1960. Fluxurile si refluxurile stalinismului. 714—721. o.

GRICORESCU, AURELIAN: Reflectarea revoltei din Ungaria (in „Scanteia" - octombrie/noiemb-rie 1956). In Anii 1954—1960. Fluxurile si refluxurile stalinismului.
612-616. o.

HECEDŰS B. ANDRÁS-SOMLAI KATALIN: Documente romanesti despre revolutia din Ungaria din 1956 si despre urmarile ei in Románia. Ford. Antoaneta Opris. In Anii 1954-1960. Fluxurile si refluxurile stalinismului. 603—611. o.

ILLÉNYI BALÁZS: A lengyel '56 és Magyarország. Esemény utáni esemény. Heti Világgazdaság, 2000. október 14. 123-125., 128. o.

ILLÉNYI BALÁZS: Wladyslaw Gomutka és Kádár János. Bukás a csúcsról. Heti Világgazdaság, 2000. december 9. 97-100. o.

ISTRATESCU, ELENA-SlTEANU, EMANUELA: Grigore Gafencu si revolutia din Ungaria - 1956. Pagini de jurnal. In Anii 1954—1960. Fluxurile si refluxurile stalinismului.
722-735.o.

KANYÓ TAMÁS: Die Schweiz und die ungarische Revolution von 1956. Eine Spurensuche. BIOS, 2000. 2. sz. 208-224. o.

KECSKÉS GUSZTÁV: Franciaország politikája az ENSZ-ben a „magyar ügy" kapcsán. Századok, 2000. 5. sz. 1171-1194. o.

KECSKÉS GUSZTÁV: A márciusi tusa. A NATO és a MUK '57. Heti Világgazdaság, 2001. március 17. 80-82. o.

KECSKÉS GUSZTÁV: A NATO-tervek és a felkelő' Magyarország. A nyugati katonai beavatkozás esélyei az 1956-os magyar forradalom idején. Magyar Hírlap,
2001. január 6. 12. o.

KOSZTIN ÁRPÁD: AZ 1956. évi magyarországi forradalom és szabadságharc alatt és után elkövetett magyarellenes román kegyetlenkedések Erdélyben. - Magyarellenes román kegyetlenkedések Erdélyben, az 1956. évi magyarországi forradalom és szabadságharc hatása terjedésének ellensúlyozására és megakadályozására. In uő: Magyarellenes román kegyetlenkedések Erdélyben. 2. kiad. Budapest, 2000, Biró Family Kft., 132-162. o.

Magyar-kínai kapcsolatok, 1956-1959. Dokumentumok. Az iratokat gyűjtötte, válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Szobolevszki Sándor. Szerk. Vida István. Budapest, 2001, MTA Jelenkorkutató Bizottság, 355 o. (Iratok a magyar diplomáciai kapcsolatok történetéhez, 1956—1989.)

MUNTEANU, IOAN: Manifestatia anticomunista studentilor de la Timisoara din octombrie 1956 Semnificatia politieá nationala. In Anii 1954-1960. Fluxurile si refluxurile stalinismukú 635-655. o.

MURÁNYI GÁBOR: Más eszközökkel. 56 követi szemmel. Heti Világgazdaság, 2000. október 21. 106-109. o.

MUSZATOV, VÁLERU: Előre kívánnak tekinteni. Riporter Stier Gábor. Magyar Nemzet, 2000. július 10. 9. o.

MUTIU, CAIUS-STANCA, TEODOR-BAÜHIÜ, AllREL: Miscarile studentesti anticomuniste din octombrie 1956 din Timisoara, vazute si prezentate de initatorii si principalii organizatori In Anii 1954—1960. Fluxurile si refluxunie stalinismului.
667—690. o.

NEAGU, MlHAI: 1956, anul exploziei rezistentei anticomuniste din Ungaria. In Anii 1954— 1960. Fluxurile si refluxurile stalinismului. 742—747. o.

NEVAKIVI, JUKKA: Kekkonen, a magyar '56 és a finlandizáció kezdete. Hitel, 2000. 10. sz. 38-48. o.

SALCA, ALEXANDRU: Brasovul solídar cu revolutia maghiara. In Anii 1954—1960. Fluxurile sirefluxurile stalinismului. 710—713. o.

SÁRFI ISTVÁN: Szervezett magyar élet 1957-70 között. In Magyarok Norvégiában. 124-135. o.

SOLYMOSSY PÉTER: Svéd diplomáciai jelentések az 1956. évi magyar forradalom napjaiból. Svédország külpolitikája a II. világháború után. Századok, 2000. 5. sz. 1235—1277. o.

SOMESAN, MARIA-IOSIFESCU, MlRCEA: Ecourile si consecihtele revolutiei maghiare din 1956 in
universitatile din Románia. In Anii 1954—1960. Fluxurile si refluxurile stalinismului,
617-634. o.

SZABÓ KATALIN: 1956 és az argentínai magyarok. In Magyarország és a hispán világ. 98—106. o. A szovjet—jugoszláv és a magyar—jugoszláv kapcsolatok a levelezési diplomácia tükrében, 1954-1955. Közli Marelyin Kiss József, Ripp Zoltán és Vida István. Múltunk, 2001. 1. sz. 233-284. o.

SZTIKALIN, ALEKSZANDR SZERCEJEVICS: Szovjetszko-jugoszlavszkaja polemika vokrug szugybi „gruppi I. Nagya" i pozicija ruminszkogo rukovodsztva nojabr—gyekabr 1956 goda. Szlav-janovegyenyije, 2000. 1. sz. 70—81. o.

TAMÁSSY SÁNDOR: Ahogy Moszkvában tanítják. Magyar Nemzet,
2000. október 21. 24. o.

TIBORI SZABÓ ZOLTÁN: 1956 Bukarestből nézve, 2000-ben. Népszabadság, 2000. október 27. 3.o.

TIBORI SZABÓ ZOLTÁN: Román beavatkozás készült 1956-ban? Népszabadság, 2000. október 31. 3. o.

UMEMURA, YUKO: AZ 1956-OS forradalom képe Japánban. Hitel, 2000. 8. sz. 42-47. o.

VÁRDY BÉLA: Az ötvenhatosok megjelenése. Az ötvenhatosok politikai szervezetei. Ötvenhatos diákszervezetek. In uő: Magyarok az Újvilágban. Az észak-amerikai magyarság rendhagyó története. (Hungarians in the New World.) Budapest, 2000, A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága-Anyanyelvi Konferencia, 482-489. o. (Nyelv és Lélek Könyvek.)

INTERVENCIÓ, MEGTORLÁS, RESTAURÁCIÓ

EÖRSI LÁSZLÓ: Angyal István levele a Markó utcai fogságból. Élet és Irodalom, 2000. december 1. 8. o.

EÖRSI LÁSZLÓ: Budapest ostroma, 1956. Budapesti Negyed, 2000. 29-30. sz. 256-310. o. Fiatal írók a forradalomban. Közli Sárközi Mátyás. Kortárs, 2000. 10—11. sz. 14—24. o.
Cs. Szabó László interjúja Gömöri Györggyel, Márton Lászlóval és Ormay Tamással a BBC-ben 1956 decemberében.

GERCELY JENŐ-IZSÁK LAJOS: A Kádár-korszak. In uők: A huszadik század története. Budapest, 2000, Pannonica, 396-450. o. (Magyar századok.)
GERMUSKA PÁL-MURÁNYI GÁBOR: A látható légió. így született a munkásőrség. Heti Világgazdaság, 2001. február 3. 73-77. o.

HARSAY GYÖRGY: Der Imre-Nagy-Prozess in Ungarn und seine politischen Hintergründe. Ungarn-Jahrbuch (München), 2000. 24. sz. 313-343. o.

KÁDÁR ZZUZSANNA, B.: Állambiztonsági tervek a szociáldemokraták megosztására, 1959. Fons, 2000. 3. sz. 459-471. o.

KISZELY GÁBOR: Az egyházellenes harc első szakasza a forradalom után. A párt a békepapokra épít. Magyar Nemzet, 2001. március 17. 34. o.
KURCZ BÉLA: Márciusban újra kezdjük! Remény vagy provokáció? 168 Ora, 2001. március 15. 22-24. o.

Megtorlás, Szerk. Zecher János. Dunaújváros, 2000, Dunatáj Kiadói Kft., 79 o.

SZÁNTÓ GÁBOR: Kegyelettel őrizzük gyilkosa emlékét. In memóriám Böjti Imre (1909-1957). In uő: Mundérban mindhalálig. Zsarusirató. Budapest, 2000, ESZGE Bt., 12—36. o.

VÖLGYESI ZOLTÁN: A vádlottak padján. Egy politikai per és szereplői. In Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára. Szerk. Angi János, Barta János. Debrecen, 2000, Multiplex Media—Debrecen University Press, 535—552. o.

UTÓÉLET, ÖRÖKSÉG, KUTATÁS

ALBERT FRUZSINA-DÁVID BEÁTA-KÖRÖSI ZZUZSANNA: Kísérlet életútinterjúk kapcsolathálózati elemzésére. In Évkönyv VIII. 2000. 323-337. o.

BABUS ENDRE: 1956-OS rehabilitációs törvénytervezet. A múlt fátyla. Heti Világgazdaság,
2000. november 4. 116-118. o.

BALI JÁNOS: Sírjelből nemzeti szimbólum. A kopjafaállítások konjunktúrája Magyarországon és Erdélyben a nyolcvanas évek közepétől napjainkig. Kultúra és Közösség, 2000. 4. sz.- 2001. 1. sz. 15-24. o.

BARTUS LÁSZLÓ: Az „ötvenhatos" nyilasok. In uő: Jobb magyarok. A szélsőjobb útja a hatalomhoz, 1990-2000. Budapest, 2001, Szerző, 72-93. o.

BERTALAN EMMA, LENHARDTNÉ: 1956. október 23-ra emlékezve. Evangélikus Élet, 2000. október 22. 3. o.

BOROS GÉZA: Kopjafa és fa kockakő. Élet és Irodalom, 2000. november 3. 22. o.

BOROSS PÉTER: Támogatás a politikai üldözötteknek. Boross Péter aggályosnak tartja Göncz Árpád legutóbbi megnyilatkozásait. Riporter Stefka István. Magyar Nemzet, 2000. november 4. 5. o.

EÖRSI LÁSZLÓ: Gulyás rémverziói. Élet és Irodalom, 2001. február 16. 10. o.
Gulyás János A világ legmocskosabb rehabilitációja című Szlama Árpádról készített dokumentumfilmjéről.

FAZEKAS ÁRPÁD: Forradalmunk utóéletéből: Dankó László üzemi munkástanácsi elnök. Szity-tyakürt, 2001. 1. sz. 10. o.

FODOR GÁBOR: Ki írta Orbán Viktor 1989. június 16-ai beszédét? Riporter Kurcz Béla. Magyar Hírlap, 2001. június 15. 9. o.

FORINTOS GYÖRGY: Modell és valóság. Észrevételek Kozák Gyula Szent csőcselék című esszéjéhez. In Évkönyv VIII. 2000. 338-368. o.

A forradalom célja a rendszer megváltoztatása volt. Ünnepségekkel, szónoklatokkal emlékeztek országszerte 1956-ra. Magyar Nemzet, 2001. október 24. 3. o.

GÖNCZ ÁRPÁD-KOSÁRY DOMOKOS: AZ utolsó szó jogán. Riporter Pályi András. Élet és Irodalom, 2000. október 27. 22. o.
GŐZ JÓZSEF: Botrányos emléktábla Debrecenben. Magyar Nemzet, 2000. november 7. 4. 0

GULYÁS JÁNOS: AZ Eörsi László-féle tényverziók. Élet és Irodalom, 2001. március 16. 14. 0 Válasz Eörsi László Gulyás rémverziói című írására
{Élet és Irodalom, 2001. február 16 10. o.).

GYENES PÁL: Fellebbezés Tóth Ilona és társai ügyében. Magyar Hírlap,
2000. november 16 7. o.

GYÖRGY PÉTER: A 301-es parcella. A forradalom emlékezetének megalapítása. Beszélő, 2000. 9-10. sz. 5-10. o.

GYÖRGY PÉTER: 56-os hagyomány. Értelmezés és párbeszéd. Élet és Irodalom, 2001. április 27. 14. o.
Hozzászólás Litván György Az elnémult hagyomány című könyvkritikájához (Élet és Irodalom, 2001. április 13. 14. o.).

GYÖRGY PÉTER: Néma hagyomány. Kollektív felejtés és a kései múltértelmezés. 1956 1989-ben. (A régmúlttól az örökségig.) Budapest, 2000, Magvető, 347 o.

GYŐRI LÁSZLÓ: AZ 1956-OS forradalom történetének válogatott bibliográfiája, 1999-2000. In Évkönyv VIII. 2000. 448-461. o.

HORVÁTH JÁNOS: 1956 valódi tétje. Magyar Nemzet, 2000. október 17. 7. o.
Hozzászólás Márton László Ötvenhatos tékozló fiúk című írásához (Magyar Hírlap, 2000. augusztus 28. 7. o.).

HORVÁTH VANDA-NAGY BARBARA: Mit mondanak a mai srácok? Magyar Nemzet, 2000. október 21. 24. o.
Javaslat a semmisségi törvényre. Népszabadság, 2000. október 21. 4. o.

KOZÁK GYULA: Műfaja: konfabulálás és csúsztatás. Népszava, 2001. március 28. 6. o.
Hozzászólás Schmidt Mária Helyet teremtünk magunknak című interjújához (Népszava, 2001. március 24. 6. o.).

KŐSZEG FERENC: Forradalmi évforduló - „forradalmi" forduló. In uő: Lehetőségek kényszere. Publicisztikai írások, cikkek. Budapest, 2000, Új Mandátum, 216-222. o.

KŐSZEG FERENC: Huszonöt év után. In uő: Lehetőségek kényszere. Publicisztikai írások, cikkek. Budapest, 2000, Új Mandátum, 209-213. o.

KULCSÁR ANNA: Bírók ülhetnek a vádlottak padjára. Magyar Hírlap,
2000. október 21. 1. o.

KURCZ BÉLA: 1956 ma. 168 Óra, 2000. június 15. 16-17. o.

LITVÁN .GYÖRGY: Mítoszok és legendák 1956-ról. In Évkönyv VIII. 2000. 205-218. o.

LUDWIG EMIL: Élesedő képek. Magyar Nemzet, 2000. október 21. 7. o.

MÁDL FERENC: A bűnt bűnhődésnek kell követnie. Népszabadság, 2000. október 27. 4. o.

MÁRTON LÁSZLÓ: Ötvenhatos tékozló fiúk. Magyar Hírlap, 2000. augusztus 28. 7. o.

MARTONYI JÁNOS: A szabadság angyala. Martonyi János külügyminiszter ünnepi beszéde az Operaházban a forradalom 44. évfordulóján. Millenniumi Országjáró, 2000. 3. sz. 11. o.

MÁTÉ IMRE: Mint kutya a koncon. Magyar Hírlap, 2001. február 12. 7. o.

MÉCS IMRE: Csöndes és hangos ötvenhatosok. Riporter Gyémánt Mariann. 168 Óra, 2000. október 19. 30-31. o. MIKES TAMÁS: A lényeg, hogy magad vagy. Mikes Tamás, 1940-1999. Riporter Udvarhelyi András. Tekintet, 2001. 2-3. sz. 19-44. o.

MINK ANDRÁS: Dávid Irving and the 1956 Revolution. The Hungárián Quarterly, 2000. 160. sz. 117-128. o.

MINK ANDRÁS: Dávid Irving kalandja 1956-tal. Beszélő, 2000. 7-8. sz. 101-114. o.

NAGY ERNŐ: AZ '56-OS Pere Laehaise-emlékmű patrónusa. Riporter Kurcz Béla. Magyar Hírlap, 2001. június 30. 15. o.

NAGY IBOLYA, CS.: „AZ a nap a miénk volt". Reformátusok Lapja,
2000. november 5. 3. o.

NAGY N. PÉTER: A búcsúzó forradalom. Népszabadság, 2000. október 21. 3. o.

NÉMETH G. BÉLA: Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságtól. Alföld, 2000. 9. sz. 71-75. o.

NÉMETH I. PÉTER: Új semmisségi törvény készül. Világgazdaság,
2000. október 24. 1., 5. o.

ORBÁN ÉVA: Új könyv a forradalomról: Iránytűnk '56. Riporter Pósa Zoltán. Kis Újság, 2000. november 10. 9. o.

ORMOS MÁRIA-FÖLDES GÖYRGY-HAJDU TIBOR: Amikor még népfelkelés volt. Riporter Hova-nyecz László. Népszabadság, 2000. október 21. 24. o.

PÁSZTOR ZOLTÁN: Semmis '56-os ítéletek. Magyar Nemzet, 2000. december 9. 3. o.

PÉTER LÁSZLÓ: Gyertyák a tarjáni vérmezőn. Magyar Nemzet, 2000. december 9. 2. o.

PETRI GYÖRCY: „Csak mondom bele a pofájukba". Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról. In uő: A szabadság hagyománya. A magyar politikai költészet klasszikusai. Petii Györggyel beszélget Kisbali László és Mink András. Budapest, 2001, Beszélő, 125—148. o.

POMOGÁTS BÉLA: Hitvallás és gond. Élet és Irodalom, 2000. október 27. 14. o.

PÓSA ZOLTÁN: „Anyám, ne sírj ezek előtt!" Kis Újság, 2000. október 20. 9. o. Felavatták Domonkos Béla Tóth Ilona-szobrát.

PÓSA ZOLTÁN: Csak a végeredmény számít. Nemzeti színű zászló és harckocsi. Ötvenhatos múzeum és történelmi diáktábor Kiskunmajsán. Magyar Nemzet, 2001. július 12. 14. o.

RAINER M. JÁNOS: 1956 változó emlékezete. Magyar Hírlap, 2000. október 21. 7. o.

RAINER M. JÁNOS: Fényes Elek és az '56-os kivégzettek lajstroma. Magyar Hírlap, 2001. június 16. 16. o.

RAINER M. JÁNOS: „Az újratemetés felmutatta az ősbűnt". Az interjút készítette Seres László. Élet és Irodalom, 2000. október 20. 7. o.

RÁKÓCZY ROZÁLIA: 1956-OS röplapok a Hadtörténeti Múzeum kisnyomtatvány-tárában. 2. rész. Hadtörténelmi Közlemények, 2000. 1. sz. 185—220. o.

RAVASZ LÁSZLÓ: A magyar csoda. Reformátusok Lapja, 2000. október 22. 1. o.

RECÉCZY-NAGY LÁSZLÓ: Emléknapon innen, emléknapon túl. A kiáltás joga és a sértett baloldal. Magyar Nemzet, 2001. március 10. 6. o.

REGÉCZY-NACY LÁSZLÓ: Hiábavaló véráldozat volt? Magyar Nemzet,
2000. október 21. 7. o.

SÁRKÖZI MÁTYÁS: Ki vett ruhát Kádárnak a GUM-ban? Magyar Hírlap, 2000. október 25. 12. o.

SCHMIDT MÁRIA: Helyet teremtünk magunknak. Riporter Gréczy Zsolt. Népszava, 2001. március 24. 6. o.

SOLYMOSI FRIGYES: Meddig félünk még? Magyar Nemzet, 2000. november 8. 7. o.

SOMOCYI JÁNOS: Elkésett rehabilitáció. Hogyan lesz az egymillió forintból 15 ezer forint? Magyar Demokrata, 2000. november 23. 20. o.

STANDELSKY ÉVA: Civilek forradalma. Standeisky Éva történész a szabad közösségi létről és az önkormányzatokról. Riporter Pogonyi Lajos. Népszabadság,
2000. október 21. 22—23. o.

STEKKA ISTVÁN: Méltó emlékhely a Széna tér hó'seinek. Magyar Nemzet, 2001. március 28. 5. o.

SZAKOLCZAI ATTILA: Október huszonharmadikánk. Népszava, 2000. október 21. 7. o.
SZÉKELYHÍDI ÁGOSTON: Ötvenhat igazságának feltámadását ígéri az új század. Magyar Nemzet 2000. december 28. 7. o.

TAMÁSRA PÉTER: Tűzelhalás. A Nyugati pályaudvar füstje. Magyar Nemzet, 2001. június 16 - 27. o.

TEMESI FERENC: Nemzettartó nemzedékek. Magyar Nemzet, 2000. október 21. 25. o.

TŐKÉCZKI LÁSZLÓ: Forradalom vagy forradalom. Magyar Nemzet,
2000. december 23.
31. o.

UGRÓ MIKLÓS: Kései semmisség. Magyar Nemzet, 2000. december 13. 7. o. Új semmisségi törvényt hoztak. Népszabadság, 2000. november 9. 4. o.

VÁGVÖLGYI B. ANDRÁS: Milyen június 16-a? Élet és Irodalom, 2001. június 22. 4. o.

VlRGCH FERENC: AZ 1956-OS forradalom méltóságáéit. Kis Újság, 2000. szeptember 29. 10. o

PORTRÉK

BRUSZNYAI ÁRPÁD
SZŐLLŐSY PÁL: Az erkölcsi győztes. Új Horizont, 2000. 1. sz. 53-54. o.

BUDA FERENC
BUDA FERENC: A füvek példája és az Árvaföld költője. Riporter Pósa Zoltán. Magyar Nemzet, 2001. március 13. 14. o.
DONÁTH FERENC
EÖRSI ISTVÁN: Szívós kudarcok dicsérete. Élet és Irodalom, 2001. július 13. 11. o.
Kis JÁNOS: Donáth Ferenc csatái. Élet és Irodalom, 2001. július 13. 10. o.
LUDASSY MÁRIA: Amikor a kövek megszólalnak... Élet és Irodalom,
2001. július 13. 10-11. o.

EÖRSI ISTVÁN
EÖRSI ISTVÁN: „Bekapnám mindkét horgot..." Eörsi Istvánnal Rádai Eszter beszélget. Mozgó Világ, 2001. 2. sz. 10^20. o.
EÖRSI ISTVÁN: Pátosz és irónia. Születésnapi beszélgetés Eörsi Istvánnal életről, halálról, költészetről és morálról. Riporter Vörös T. Károly. Népszabadság, 2001. június 16. 29. o.
KIS JÁNOS: Eörsi tanulóévei. Élet és Irodalom, 2001. június 15. 8-9. o.
MÁRKUS GYÖRCY: Portré - távolból. Élet és Irodalom, 2001. június 15. 8-9. o.

FEJTŐ FERENC
FEJTŐ FERENC: A második számú ellenség. Fejtő Ferenccel beszélget Körösi Zsuzsa. Beszélő, 2000. 9-10. sz. 12-23. o.
FEKETE SÁNDOR
LITVÁN GYÖRCY: BÚCSÚ Fekete Sándortól. Népszabadság, 2001. június 12. 10. o.
MOLNÁR MIKLÓS.- Sanyi. Kritika, 2001. 7. sz. 26. o.
SÜTŐ ANDRÁS: BÚCSÚ Fekete Sándortól. Magyar Nemzet, 2001. június 29. 7. o.

FÖLDES LÁSZLÓ
Földes László pályaképe. Egy strapakáder titkai. Heti Világgazdaság, 2000. június 3. 81-85. o.

GERŐ ERNŐ
BARÁTH MACDOLNA: AZ árnyékember. Baráth Magdolna történész az ismeretlen Gerő Ernőről. Riporter Kő András-Nagy J. Lambert. Magyar Nemzet, 2001. április 21. 26-27. o.

GÖMÖRI GYÖRGY
GÖMÖRI GYÖRGY: Egy világpolgár kalandjai. Riporter Dorogi Katalin. 168 Óra, 2000. oklóber 12. 32-33. o.

GÖNCZ ARPÁD
GÖNCZ ÁRPÁD : „Mindenről és mindenkiről volt és van véleményem". Riporter V Bálint Éva és Gréczy Zsolt. Magyar Hírlap, 2001. február 24. 13. o.

HEGEDŰS ANDRÁS
BÁLINT ÉVA, V: Hegedűs András, a te(l)jes ember. Magyar Hírlap, 2001. március 10. 16. o. Búcsú Hegedűs Andrástól. 1922. október 31.-1999. október 23. Szerk. Rozgonyi Tamás, Zsillé Zoltán. Budapest, 2001, MTA Szociológiai Kutatóintézet, 345 o. (A továbbiakban Búcsú Hegedűs Andrástól.)
HEGEDŰS B. ANDRÁS: Hegedűs Andrásról. Hegedűs B. András szubjektív jegyzetei. In Búcsú Hegedűs Andrástól. 226-237. o.
Eredeti megjelenés: Beszélő, 1999. 12. sz. 86-93. o.
KENDE PÉTER: Rendhagyó életút. In Búcsú Hegedűs Andrástól. 241-252. o.
Eredeti megjelenés: Irodalmi Újság (Párizs), 1985. 4. sz. 7—8., 23. o.

HEGEDŰS B. ANDRÁS
BÁCHER IvÁN: A gesztusos ember. Népszabadság, 2001. július 13. 8. o.
HEGEDŰS B. ANDRÁS: 1989. június 16-a volt a „leg"-nap. Születésnapi beszélgetés a 70 éves Hegedűs B. Andrással. Riporter Pogonyí Lajos. Népszabadság, 2000. október 4. 8. o.
HEGEDŰS B. ANDRÁS: A be nem skatulyázható életmű. Születésnapi párbeszéd Hegedűs B. Andrással. Riporter N. Sándor László. Magyar Hírlap, 2000. október 7. 12. o.
HECEDŰS B. ANDRÁS: A GerJóczy utcától a Gerlóczy utcáig. Hegedűs B. Andrással Rádai Eszter és Mink András beszélget. Beszélő, 2001. 1. sz. 20-31. o.
KOZÁK GYULA: Elhunyt Hegedűs B. András. Népszabadság, 2001. június 28. 7. o.
MÁRTON LÁSZLÓ: Hegedűs B. András, 1930-2001. Élet és Irodalom, 2001. július 6. 4. o.
SÁNDOR LÁSZLÓ, N.: Hegedűs B. András emlékére. Magyar Hírlap, 2001. június 28. 4. o.
SZÁSZ ISTVÁN: Elhunyt Hegedűs B. András. Népszava, 2001. június 28. 2. o.
TlSCHLER JÁNOS: Hegedűs B. András emlékére. Népszabadság, 2001. július 6. 10. o.

HOFFMANN GERTRUD
Gerti. Hoffmann Gertrud 1928-1999. Szerk. Horányi Annabella és Nyerges Katalin. Budapest, 2001, Socio-typo, 201, 3 o.

KÁDÁR JÁNOS
BERECZ JÁNOS: Milyennek láttam Kádárt? Rubicon, 2000. 7-8. sz. 36-41. o.
Uaz in Ki volt Kádár? Harag és részrehajlás nélkül a Kádár-életútról. Szerk. Rácz Árpád. Budapest, 2001, Rubicon-Aquila, 189-195. o.
HUSZÁR TIBOR: Kádár János politikai életrajza, 1912-1956. 1. kötet. Budapest, 2001, Szabad Tér-Kossuth, 405 o.
HUSZÁR TIBOR: A zsarolható Kádár. 168 Óra, 2000. október 19. 24-25. o.
Kádár János a kortársak emlékeiben. Evek, évtizedek távlatából. Összeállítás az 1956-os Intézet Oral History Archívumának életútinterjúiból. Válogatta és szerk. Körösi Zsuzsanna és Molnár Adrienne. Rubicon, 2000. 7-8. sz. 75-98. o.
Kádár János bírái előtt. Egyszer fent, egyszer lent, 1949-1956. Szerk. és bevezette Varga László. Budapest, 2001, Osiris-Budapest Főváros Levéltára, 724, 12 o. (Párhuzamos archívum.)
Kádár János emlékezete. Összeállítás az 1956-os Intézet Oral History Archívumának életútinterjúiból. Válogatta és szerk. Körösi Zsuzsanna és Molnár Adrienne. In Ki volt Kádár? Harag és részrehajlás nélkül a Kádár-életútról. Szerk. Rácz Árpád. Budapest, 2001, Rubicon-Aquila, 173-188. o.
Ki volt Kádár? Harag és részrehajlás nélkül a Kádár-életútról. Szerk. Rácz Árpád. Budapest, 2001, Rubicon-Aquila (A továbbiakban Ki volt Kádár?), 224 o., illusztrált.
KISS SÁNDOR, M.: Kádár „apánk" - kinek az apja? Rubicon, 2000. 6. sz. 39-41. o.
Uaz in Ki volt Kádár? 85-87. o.
LITVÁN GYÖRGY: A Kádár-kép metamorfózisai. Az egyetlen jelentó's magyar munkáspolitikus Rubicon, 2000. 6. sz. 42-47. o.
Uaz in Ki volt Kádár? 9-15. o.
LlTVÁN GYÖRGY: Folytonosság és szakítás a Kádár-rendszerben. A rákosista hagyományok dilemmái. In Ki volt Kádár? 68—69. o.
RAINER M. JÁNOS: „Helyezkedés" a csúcson. Kádár János néhány boldog éve, 1958-1962. Rubicon, 2000. 3. sz. 36-42. o.
Uaz in Ki volt Kádár? 71—77. o.
RAINER M. JÁNOS: Hosszú menetelés a csúcsra, 1954-1958. Rubicon,
2000. 7-8. sz. 36-41. o.
Uaz in Ki volt Kádár? 62—67. o.
RÉVÉSZ SÁNDOR: A kisemberség kísértete. Népszabadság, 2001. január 6. 22-23. o. STANDEISKY ÉVA: Kádár és az értelmiség. Rubicon, 2000. 6. sz. 26-31. o.
Uaz in Ki volt Kádár? 136-140. o.
VARGA LÁSZLÓ: A meggyőződés nélküli ember. Élet és Irodalom,
2001. március 30. 10-11. o.
Részlet a Kádár János bírái előtt. Egyszer fent, egyszer lent, 1949—1956 című könyvből.

KIRÁLY BÉLA
KIRÁLY BÉLA: íróasztalok és tankok csatája. Interjú Király Béla vezérezredessel, a miniszterelnök személyes megbízottjával a haderőreformról és életének fordulatairól. Riporter Hajdú Sándor és Somorjai László. Hetek, 2000. november 18. 11. o.

KOPÁCSI SÁNDOR
Elhunyt Kopácsi Sándor. Népszabadság, 2001. március 3. 19. o.
STEKKA ISTVÁN: Főhajtás Kopácsi Sándor előtt. Magyar Nemzet, 2000. március 5. 5. o.

KÓSA PÁL
HANTHY KlNCA: Meglopott gyermekkor. Magyar Nemzet, 2000. október 21. 26. o.

KRASSÓ GYÖRGY
KŐSZEC FERENC: Egy forradalmár polgár. Népszabadság, 2001. február 12. 12. o.

MÉREI FERENC
HORVÁTH JÓZSEF; A Mérei-vita. Ötven éve történt. Élet és Tudomány, 2000. december 8. 1542-1544. o.

NÉMETH LÁSZLÓ
FŰZI LÁSZLÓ: Ezerkilencszázötvenhat. In uő: Alkat és mű. Németh László, 1901-1971. Pozsony, 2001, Kalligram, 465-478. o.
PÁL JÓZSEF, N.: Az életmű kegyelmi pillanata. Németh László és az 1956-os forradalom. Kortárs, 2001. 4. sz. 74-88. o.

OBSERSOVSZKY GYULA
Elhunyt Obersovszky Gyula. Népszava, 2001. március 16. 2. o.
FEJÉR GYÖRCY JÁNOS: Obersovszky Gyula, 1927-2001. Igazunk '56, 2001. 4. sz. 19. o.
H[OVANYECZ] LfÁSZLÓ]: Obersovszky Gyula halálára. Népszabadság,
2001. március 16. 9. o.
LUKÁTS GYÖRGY: Oby. Magyar Nemzet, 2001. március 16. Sportfogadás melléklet, 1. o.
Meghalt Obersovszky Gyula. Magyar Nemzet, 2001. március 16. 14. o.
POMOCÁTS BÉLA: Obersovszky Gyula igaza. Búcsú a Kerepesi temetőben. Magyar írószövetség
Tájékoztatója, 2001. május—június, 2—5. o.
RAKSÁNYI GELLÉRT: „Át kellene tanulmányozni 1956 szent célkitűzéseit". Riporter Bolgár
Sándor. Magyar Nemzet, 2001. február 17. Sportfogadás melléklet, 1. o.
S[ÁNDOR] L[ÁSZLÓ], N.: Obersovszky Gyula már nem vehette át a díjat. Magyar Hírlap, 2001. március 16. 10. o.

RAJK JÚLIA
PETŐ ANDREA: Rajk Júlia. Budapest, 2001, Balassi, 274 o. (Feminizmus és történelem.)

RÁKOSI MÁTYÁS
PÜNKÖSTI ÁRPÁD: Illegalitásban a Farkasréti temetőben. Rákosi Mátyás halála és titkos temetése. Kritika, 2001. 3. sz. 35-37. o.
PÜNKÖSTI ÁRPÁD: A leváltás utáni első hónapok Moszkvában. Tekintet, 2001. 2-3. sz. 49-80. o. Részlet a szerző Rákosi bukása, száműzetése és halála, 1953—1971 című könyvéből.
PÜNKÖSTI ÁRPÁD: Rákosi bukása, száműzetése és halála, 1953-1971. Budapest, 2001, Európa, 642 o.
PÜNKÖSTI ÁRPÁD: Rákosi mentében. Az 1956-os lemondás legendái és a valóság. Forrás, 2001. 5. sz. 41-71. o. Részlet a szerző Rákosi bukása, száműzetése és halála, 1953—1971 című könyvéből.

REGÉCZY-NAGY LÁSZLÓ
REGÉCZY-NAGY LÁSZLÓ: „A történelem alattunk van...". Beszélgetés Regéczy-Nagy Lászlóval. Riporter Cservenka Judit. Európai Utas, 2000. 4. sz. 73-77. o.

SZALAY RÓBERT
Elbeszélő múlt. Elóléptetési botrány a honvédségnél. Heti Világgazdaság, 2000. november 18. 119-121.0.
Elhatárolódnak Szalaytól az '56-osok. Magyar Hírlap, 2000. november 11. 5. o.
EÖRSI LÁSZLÓ: Előléptetések. Népszava, 2000. november 13. 7. o.
HASZÁN ZOLTÁN-VlC GYÖRCY: Szalay Róbert mégis méltatlan a rendfokozatra és az egyenruhára. A vezérkari főnök vizsgálata eltiltással végződött. Magyar Hírlap, 2000. december 9. 1. o.
HUNGÁRIA SZABADSÁGHARCOS MOZCALOM ELNÖKSÉGE ÉS TÖRTÉNÉSZ CSOPORTJA: Szalay Róbert alezredes bajtársunk védelmében. Szittyakürt, 2000. november 22. 1. o. A Le Monde Szalay előléptetéséről. Népszabadság, 2000. november 20. 6. o. MATYUC PÉTER: Szalay megkérdőjelezett múltja. Az alezredes 1962-es ítéletét a bíróság 1990-
ben is fenntartotta. Népszabadság, 2000. november 10. 6. o.
SZŰCS MIHÁLY: A Szalay-ügy kérdőjelei. Magyar Hírlap, 2001. január 2. 7. o.

SZÉLL JENŐ
FRANK JÁNOS: Széli Jenő a Műcsarnokban. Élet és Irodalom, 2000. augusztus 18. 11. o.

TILDY ZOLTÁN
HAAS GYÖRGY: Diktatúrák árnyékában. Tildy Zoltán élete. Budapest, 2000, Magyar Napló, 359 o.

TÓTH ILONA
HANKÓ ILDIKÓ: Tóth Ilona védelmében. Magyar Demokrata, 2000. november 9. 20-21. o. Tóth Ilona ítélete semmis. Magyar Nemzet, 2001. február 24. 1. o.

WITTNER MÁRIA
WITTNER MÁRIA: A siralomháztól az életfogytiglani ítéletig. „...1963-ban közölte velem az
ügyész: magát még nem nevelte át a börtön" - emlékezik vissza Wittner Mária. Riporter
Stefka István. Magyar Nemzet, 2001. március 1. 6. o.
ZECHER JÁNOS
ZECHER JÁNOS: Sztálinvárosi stációk, 1956. Zecher János nyolcvanévesen sem alkuszik: írja, kutatja a történelmet. Riporter Stossek Mátyás. Dunaújvárosi Hírlap,
2000. november 7. 7.o.

MEMOÁROK, NAPLÓK, VISSZAEMLÉKEZŐ INTERJÚK

ASZTALOS JÁNOS: Fellegek alatt. Magántörténelem. Nyírbátor, 2000, Szerző, 153 o.

BAKAY EVA, E: így éltem át... Napló, 1956. Sajtó alá rendezte Prágay Dezső. Essen, 2000 k n 77 o.

BÉNYI ÁRPÁD: Szabad Magyarországot. Bényi Árpád, az 1956-os forradalom grafikusa. Riporter Sümegi György. Magyar Napló, 2000. 3. sz. 102-105. o.

CZENE FERENC: „AZ első szabad ember a születés jogán". Czene Ferenccel beszélget Révész Sándor és Zádori Zsolt. Beszélő, 2001. 3. sz. 8-19. o.

CSURKA ISTVÁN: AZ esztéta. Száraz regény. 1-18. rész. Havi Magyar Fórum, 1999 11—12 2000. 1-12. sz., 2001. 1-5. sz.

DARVAS IVÁN: Lábjegyzetek. Budapest, 2001, Európa, 307 o., illusztrált.

DONÁT ÁRMIN: Tiszti iskolások a hazáért. Emlékeim az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc idejéből. Vasi Szemle, 2000. 5. sz. 591-616. o.

EÖRSI ISTVÁN: Versdokumentumok magyarázatokkal, 1949-1956. Budapest, 2001 Palatínus 117 o.

FALUDY GYÖRGY: Pokolbeli napjaim után. Budapest, 2000, Magyar Világ, 318 o.

FARAGÓ VILMOS: Tizennégy őszi nap. - Farkas Mihály rézágyúja. - Panta rhei. In uő: Hosszú utca darabvég. Egy családfa ágai. Budapest, 2000, Móra, 168-190. o. (Zenit Könyvek.)

FIALA FERENC: 1956. In uő: Zavaros évek. San Francisco, 2000, Hídfő Baráti Köre,
219-226. o.

GRYNAEUS TAMÁS: 674-960. Hitel, 2000. 12. sz. 31-40. o.

GYERTYÁN ERVIN: Lidérc és ingovány. Részlet az első kötet készülő folytatásából. Tekintet 2000. 2-3. sz. 21-51. o.

HÁBEL JÁNOS: Egy „pesti srác" visszaemlékezése. Szittyakürt, 2001. 1. sz. 4. o.

HEGEDÜS ANDRÁS: Élet egy eszme árnyékában. Az interjút készítette Zsillé Zoltán. In Búcsú Hegedűs Andrástól. 159-186. o.

HEGEDÜS ANDRÁS-FARKAS VLADIMIR-KUTRUCZ GIZELLA: Mi történt 1956. október 30-a és november 4-e között? Riporter Gecse Géza. In Búcsú Hegedűs Andrástól. 187-192. o.

HEGEDÜS B. ANDRÁS: Piece of History up for Grabs. Riporter Balázs Eszter. The Budapest Sun, 2000. október 19-25. 1. o.

KIRÁLY BÉLA: AZ örök katona. Riporter Stefka István. Magyar Nemzet, 2000. október 28. 15. o.
KISS DÉNES: A golyók előtt ott van a szívünk. Magyar Nemzet, 2000. október 21. 21. o.

KISS TAMÁS: „Ötvenhatnak az a megismételhetetlen hangulata". Beszélgetés Kiss Tamás szegedi diákvezérrel. Belvedere, 2000. 5-6. sz. 52-65. o.
KOPÁCSI SÁNDOR: Búcsúzik a legenda. Riporter Péteri Teréz. Zsaru, 2000. november 30. 30. o.

KOPÁCSI SÁNDOR: Megbocsátottam, tehát győztünk. Riporter Szarka Lajos. Hetek, 2000. október 21. 1., U.o.

KOVÁCS JÓZSER EZ volt '56. A szabadság mámora. Budapest, 2000, Szerző, 157 o.

LISZEWSKI, EDV/ARD: A forradalom idegenvezetője. Edward Liszewski visszaemlékezései a magyar '56-ra. Lejegyezte Skrabski Fruzsina. Magyar Nemzet, 2000. október 24. 5. o.

NÁDASDY PÉTER: Rabok legyünk, vagy szabadok? Riporter Bagin Lívia. Ausztráliai Magyar Élet, 2000. október 19. 10-11. o.

PINTÉR LÁSZLÓ: Látomások a múltból. Vindornyalak—Keszthely—Sopron-Kanada. Budapest, 2000, Tarsoly, 560 o.

PONGRÁTZ GERGELY: Amerika elárult bennünket. Riporter Kelemen Miklós. Magyar Demokrata, 2000. november 9. 30-31. o.

ROLLER KÁLMÁN: „... mi is voltunk egyszer az Akadémián. Soprontól Vancouverig, 1956—2000. Budapest, 2001, Tarsoly, 255 o.

SZEMERÉDI TlBOR: Magántörténelem. Bécsi Napló, 2001. 1. sz. 4. o.

UNWIN, PÉTER: Borders and Crossing. Notes by a Retired Diplomát. The Hungárián Quarterly, 2000. 160. sz. 3-15. o.

WlTTNER MÁRIA: A beszédemből vádirat lett. Riporter Matúz Gábor. Magyar Demokrata,
2001. március 8. 30-33. o.

ISMERTETÉSEK, KRITIKÁK

BECK TIBOR-GERMUSKA PÁL: Forradalom a bölcsészkaron. Szerk. Hegedűs B. András. Budapest, 1997, 1956-os Intézet, 240 o.
HARSAY GYÖRGY. Ungam-Johrbuch (München), 2000. 24. sz. 387-389. o.

Beszélgetések Vásárhelyi Miklóssal. Előszó Massimo d'Alema. Ford. Betlen János és Barna Imre.
Budapest, 2000, Magyar Könyvklub, 252 o.
VARGA PÉTER: Fiumei út. Elet és Irodalom, 2000. október 13. 19. o.

Beszélőévek, 1957-1968. A Kádár-korszak története. I. rész. Szerk. Révész Sándor. Budapest, 2000,
Stencil Kulturális Alapítvány, 656 o.
STANDEISKY ÉVA: Véres, szép emlékű évtized. In Évkönyv VIII. 2000. 420-424. o.

1956 Bács-Kiskun megyei kronológiája és személyi adattára. Szerk. Tóth Ágnes. Kecskeméti, bajai, bácsalmásijárás. 1. kötet. Dunavecsei, kalocsai, kiskőrösi, kiskunfélegyházi, kiskunhalasi járás. 2. kötet.
Kecskemét, 2000, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, 426, 427-829. o.
SZAKOLCZAI ATTILA. Századok, 2000. 5. sz. 1297-1301. o.

GYŐRGY PÉTER: Néma hagyomány. Kollektív felejtés és a kései múltértelmezés. 19561989-ben. (A régmúlttól
az örökségig). Budapest, 2000, Magvető, 347 o.
ALMÁSI MIKLÓS: Esszé, felejtés, emlékmű. Élet és Irodalom, 2001. február 16. 14. o.
GYÁNI GÁBOR: 1956 elfelejtésének régi-új mítosza. Élet és Irodalom, 2001. február 9. 8. o.
GYÁNI GÁBOR: A felejtés haszna. Élet és Irodalom, 2001. március 23. 2. o.
HORVÁTH ZSOLT, IC: Ami személyes, és ami kollektív. A „lépték" használata. Élet és Irodalom, 2001. április 13. 14-15. o.
KOZÁK GYULA: Egeret fogni kinn is, benn is. Beszélő, 2001. 3. sz. 86-92. o.
LITVÁN GYÖRGY: AZ elnémult hagyomány. Élet és Irodalom, 2001. április 13. 14. o.
PAYER IMRE: A néma hagyomány megszólaltatása. Magyar Hírlap, 2001. május 4. 11. o.
PERECZ LÁSZLÓ: Toronydőlés. Népszabadság, 2001. március 13. 10. o.
SEREGI KÁROLY: Súlyos kövek és elárvult kopjafák. György Péter könyve 1956-ról: Néma
hagyomány. Hetek, 2001. február 3. 10. o.

HEGEDŰS B. ANDRÁS: Azon a kedden. Válogatott írások (1989-1999). Budapest, 2000, Beszélő, 428 o.
MARTOS GÁBOR: Azon az '56-os kedden és azóta is mindig. Népszava,
2000. október 19. 10. o.
NYERGES ANDRÁS. Könyvhét, 2000. november 30. 19., 21. o.
VITÁNYI IVÁN: Hegedűs B. András 1956-ról. Népszabadság, 2001. március 28. 10. o.

The Hungárián Revolution. Reform, Revolt and Repression, 1953-1963. Szerk. Litván György. Az angol változatot szerk. és ford. Bak M. János, Lyman H. Legters. London-New York, 1996, Longman, XV, 221 o.
HIDAS I. PÉTER: AZ 1956-OS magyar forradalom. Klió, 2000. 2. sz. 151-153. o.

HUSZÁR TIBOR: Kádár János politikai életrajza, 1912-1956.1. kötet. Budapest, 2001, Szabad Tér-Kossuth, 405 o.
Huszár Tibor Kádár-életrajzának első kötetéről. Népszabadság, 2001. április 3. 9. o.

Kádár János bírái előtt. Egyszer fent, egyszer lent, 1949—1956. Szerk., a bevezető tanulmányt írta Varga László. Budapest, 2001, Osiris—Budapest Főváros Levéltára,
724, 12 o.
DÉSI JÁNOS: Kádár János, a kihallgató és a fogoly. „A vakhit és a vakbizalom nem egészséges vonása a pártéletnek". Népszava, 2001. április 7. Szép Szó melléklet, 5. o.
A rettegésben szocializálódott Kádár. Népszabadság, 2001. április 3. 9. o.

KAHLER FRIGYES-M. KlSS SÁNDOR: Kinek a forradalma? Erőszakszervezelek 1956-ban. A fordulat napja. Isméi sortüzek. A nagy per. Budapest, 1997, Püski—Kortárs, 343 o. TÓTH ADALBERT. Ungam-Jahrbuch (München), 2000. 24. sz. 389-394. o.

KÖRÖSI ZSUZSANNA-MOLNÁR ADRIENNE: Titokkal a lelkemben éltem. Az ötvenhatos elítéltek gyermekeinek sorsa. Előszó Gyáni Gábor. Budapest, 2000, 1956-os Intézet, 269 o. B. K. Könyvhét, 2000. november 2. 21. o.
KANYÓ TAMÁS: Schweigen und Vergeltung Ungarn nach 1956. Gesprache mit Kindern von „Konterrevolutionaren". Neue Zürcher Zeitung, 2000. november 14. 24. o.
PÁLYI ANDRÁS: A világ, amit elveszítettünk. Élet és Irodalom, 2000. november 3. 18. o.

KÖVÉR GÖRGY: Losonczy Géza, 1917-1957. Budapest, 1998, 1956-os Intézet, 405 o. HARSAY GYÖRGY. Ungarn-Jahrbuch (München), 2000. 24. sz. 384-386. o.

LÁSZLÓ ALAJOS ÁRPÁD történelmi irattára. Debrecen, 1956. október 23.-1956. november 4. Szerk., a szöveget gondozta, bevezette Kahler Frigyes, Domokos Ibolya és Kahler Ilona. Budapest, 2001, Kortárs, 158 o.
KÁKONYI PÉTER: A remény és a kétség krónikája 1956-ból. Magyar Nemzet, 2001. április 3. 14. o.

LlDEGARD, Bo: A legmagasabb ár. Povl Bang-Jensen és az ENSZ, 1955-1959. Ford. Kertész Judit. Budapest, 2000, Magyar Könyvklub, 219 o., 8 t.
HEGEDŰS B. ANDRÁS: A magyar forradalom dán hőse. In Évkönyv VIII. 2000.
409-412. o.

'56 Zalában. A forradalom eseményeinek Zala megyei dokumentumai, 1956-1958. A dokumentumokat válogatták és szerk. Csomor Erzsébet és Kapiller Imre. Zalaegerszeg, 1996, Zala Megyei Levéltár, 538 o. (Zalai gyűjtemény 40.)
HARSAY GYÖRGY. Ungam-Jahrbuch (München), 2000. 24. sz. 386-387. o.

RAINER M. JÁNOS: Nagy Imre. Politikai életrajz. 1. kötet 1896-1953. 2. kötet 1953-1958. Budapest, 1996, 1999, 1956-os Intézet, 553, 486 o.
ALFÖLDY GÉZA. Hislorische Zeitschrift, 2001. 272. sz. 265-267. o.
KOVÁCS ISTVÁN: A néven nevezettek. Magyar Napló, 2001. 1. sz. 102-105. o. Restauráció vagy kiigazítás. A kádári represszió intézményesülése, 1956—1962. Szerk. Huszár Tibor és Szabó János. Budapest, 1999, Zrínyi, 436 o.
GERMUSKA PÁL: Új modell, régi modell? In Évkönyv VIII. 2000. 413-419. o.

RÉVÉSZ SÁNDOR: Egyetlen élet. Gimes Miklós története. Budapest, 1999, 1956-os Intézet-Sík, 493 o. KALMÁR MELINDA. Holmi, 2000. 6. sz. 753-756. o.

Satelliten nach Stalins Tod. Der „Neue Kurs ". 17. Juní 1953 in der DDR, Ungarische Revolution 1956. Szerk. Hegedűs B. András, Manfréd Wilke. Előszó Göncz Árpád. Berlin, 2000, Akademie, 316 o. FRICKE, KARL WlLHELM: Fatale Gemeinsamkeiten. Ost-Berlin 1953 und Budapest 1956: Partéi und Volk driteten im sowjetíschen Imperium auseinander. Allgemeine Frankfurter Zeitung, 2001. január 19. 8. o.
KASZA LÁSZLÓ: Kívül újra tágasabb. 168 Óra, 2001. március 8. 22. o.
LUKÁCS ALBIN: Gemeinsame Vergangenheitsbevá'ltigung. Goethe Institut. Budapester Zeitung, 2000. július 17. 3. o.
OTTÓ, WILFRIEDE: 13 Tagé Revolution. Aufstand in Ungarn 1956 eine Retrospektive. Neues Deutschland, 2001. január 19. 14. o.
PLOTZ, MlCHAEL: Auf dem Gipfel der Krise. Berliner Illustrierte Zeitung,
2000. november 5. 8. o.
SHULLER, WOLFGANC: Unordnung und frühes Leid. Ein Vergleich der Aufstánde von 1953 und 1956 in der DDR und Ungarn. Berliner Zeitung, 2001. február 24-25. 8. o.

SOÓS KATALIN: 1956 és Ausztria. Szeged, 1999, JATE Bölcsészettudományi Kara, 147 o.
SOMLAI KATALIN: Aktív semlegesség osztrák módra. In Évkönyv VIII. 2000. 400-403. o.

Soviet Militaiy Intervention in Hungary, 1956. Szerk. Györkéi Jenő és Horváth Miklós. Ford. Emma Roper-Evans. Budapest, 1999, CEU, XV, 318 o.
GRANVILLE, JOHANNA: „Our Troops Are Fighting". New Evidence from the Archives. The Hungárián Quarterly, 2000. 158. sz. 121-125. o.

 

Oldal tetejére
 

 
 
 

    

 

     
 
 
Fejlesztette a 
CENTER.HU